Som vist i et scenario i rapporten, vil et jordskjelv på Øygarden-forkastningen utenfor Bergen med styrke på 6.5 føre til store direkte skader og følgehendelser. Det er anslått rundt 300 omkomne og 500 skadde i forbindelse med at rundt 40 bygninger vil kollapse. Et tilsvarende skjelv i Oslo som i 1904 med styrke på 5.4 er ikke utredet, men det er grunn til å tro at skadeomfanget vil bli vesentlig større.

Jordskjelv har ikke et konstitusjonelt eller faglig eierskap i Norge, slik de fleste andre naturfarer har. Det betyr at ingen arbeider systematisk for risikoreduksjon.

Norge er det landet nord for alpene som har flest jordskjelv. De fleste er små, men vi vet også at store skjelv vil komme. Med økende befolkningstetthet i byene vil også skadeomfanget av et stort jordskjelv øke. De mest utsatte områdene er Nordsjøen, Oslofjorden, Vestland og Nordland samt Svalbard. Kunnskapsgrunnlaget om jordskjelv oppdateres nå ad hoc og på dugnad fra NORSAR.

Våren 2020 ble et nytt digitalt jordskjelvsoneringskart for Norge og Svalbard lansert fokusert mot å støtte dimensjonering av bygg og anlegg. Vi driver også websiden jordskjelv.no med informasjon til publikum.

FORSLAG

Vi foreslår at naturfaren jordskjelv eies av Olje- og energidepartementet med NVE som direktorat og med Stiftelsen NORSAR som fagansvarlig. Denne løsningen er kostnadseffektiv da man vil benytte NVE som godt fungerende offentlig organ samt NORSARs eksisterende infrastruktur, systemer og ekspertise. Modellen vil passe godt sammen med at Olje- og energidepartementet har det statlige ansvaret for naturfarer som flom og skred med NVE som fagdirektorat.

HVA OPPNÅS

Med en slik modell vil man samle og styrke statens arbeid for jordskjelvovervåkning og forebyggende arbeid. NORSAR kan bidra med:

  • Opprettholde og videreutvikle praktisk kompetanse om jordskjelv
  • Formidle kunnskap om jordskjelv, risiko og skadepotensiale
  • Rådgivning til myndigheter
  • Gi faglig bistand til kommuner, politi og andre myndigheter under en hendelse

Dette gir grunnlag for

  • Vedlikeholde jordskjelvsoneringskart for dimensjonering av bygg og infrastruktur
  • Risiko og beredskapsanalyser for kommuner og fylker

Med et slikt fagansvar for naturfaren jordskjelv vil Norge står bedre rustet for å forebygge skader fra jordskjelv og håndtere hendelser på en mer kostnadseffektiv måte.

FINANSIERING

Det bør være en offentlig oppgave å sørge for et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag for rett håndtering av risiko på et samfunnsnivå for naturfaren jordskjelv, slik det er gjennomført for eksempelvis flom og skred. Spesialisttjenester innenfor feltet bør være gjenstand for betaling fra de som trenger tjenesten.
Fagansvaret for jordskjelv lagt til NORSAR har store synergier mot det arbeidet og den overvåkningen som allerede gjøres på oppdrag fra Utenriksdepartementet. Det er anslått at merkostnaden for fagansvaret vil være i størrelsesorden 5 mill NOK per år. Dette gjør det mulig å opprettholde kompetanse og kunnskapsformidling, samt rådgivning til myndigheter.

OM NORSAR

Stiftelsen NORSAR er ett av de teknisk-industrielle forskningsinstituttene, og det eneste med kjernekompetanse innen seismologi og anvendt geofysikk. En av de viktigste oppgavene er som forvalter av Norges rolle i det internasjonale nettverket overvåking og verifikasjon av prøvestansavtalen for kjernefysiske prøvesprengninger. NORSAR drifter et av verdens største seismologiske observatorier, med stasjoner på det norske fastlandet, Svalbard, Bjørnøya, Jan Mayen og Antarktis. Arbeidet med Prøvestansavtalen er forankret i Stortingsvedtak i 1999 og er et løpende oppdrag for Utenriksdepartementet.

Gjennom 50 år har NORSAR utviklet verdensledende kompetanse på overvåking og analyse av mulige atom- prøvesprengninger. Det er fremdeles vår viktigste samfunnsoppgave. Samtidig har vi sett at våre sanntidsregistreringer og kompetanse på seismologi er relevant innenfor en rekke andre samfunnsområder, som for eksempel vurdering av jordskjelvrisiko, overvåkning av ustabile fjellsider og oppklaring av hendelser. Vi arbeider også for å trygge underjordisk lagring av CO2, injeksjon av avfallsvann i petroleumssektoren.

Jordskjelvanimasjon

Figuren viser jordskjelv i Norge de siste 20 årene. Årsaken til jordskjelv i Norge er havbunnsspredning (Oslofjorden, Nordjøen og også den Midt-Atlantiske rygg) og landheving etter siste istid (Vestlandet, Nordland Finnmark).

Seismic station in Karasjok

Bildet viser en seismisk installasjon: seismometer, digitaliseringsenhet og kommunikasjon, som lytter passivt  til jordens bevegelser.

UTVALGTE JORDSKJELV I NORGE  

Utvalgte jordskjelv i Norge